Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Καθαρισμός και αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός και αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (56.451,61 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 27η Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΩΣ39ΩΨ9-ΤΗΚ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΘΓΤΩΨ9-04Ε

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο