Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Print Friendly, PDF & Email

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής:

1.             στο σύνολο της προμήθειας, ή

2.             μόνο για το Τμήμα Β, ή

3.             για το σύνολο των Τμημάτων Α, Γ, Δ

 

και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

Η τεχνική περιγραφή και οι προδιαγραφές των προμηθειών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’αριθμ. 5Α/2016 Μελέτη του Γραφείου Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προυπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (57.566,39 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (71.382,32 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 23η του μηνός Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:30π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου: 7ΦΜ7ΩΨ9-ΙΡΠ
ΑΔΑ Προκήρυξης: 6ΕΙΖΩΨ9-ΞΟΛ

Επισυναπτόμενα Παραρτήματα

Παραρτήματα  

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο