Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Συνοπτικού  Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για μία ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες / υποομάδες υπηρεσιών της υπ’ αριθμόν 9/2019 μελέτης του Τμ.Πληροφορικής της Δ/νσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (54.100,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εξήντα επτά χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (67.084,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 10η  Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :         6Φ2ΖΩΨ9-ΟΥΝ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:     ΨΩΔΤΩΨ9-6ΜΥ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο