Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών »

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» , και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (32.253,89 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (39.994,83 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), ημέρα Τρίτη 22 Μαΐου 2018  και ώρα 10:30 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :  ΩΕΦΧΩΨ9-10Χ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:  ΨΠΩΠΩΨ9-9Τ6

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο