Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων»

Print Friendly, PDF & Email
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά ομάδα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων»», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών, περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 36/2017 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτών (39.999,12€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (49.598,91€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), ημέρα Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017  και ώρα 11:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

 
ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 7Γ71ΩΨ9-Ι7Υ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 7ΥΚΝΩΨ9-ΥΥΦ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο