Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Συγκρότηση και Λειτουργία Φιλαρμονικής Ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο «Συγκρότηση και Λειτουργία Φιλαρμονικής Ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (44.335,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (54.975,40 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 03η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 09:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτεται υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΞΤ6ΩΨ9-ΗΩΑ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 7Ζ51ΩΨ9-ΞΤΘ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο