Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για τις ανάγκες δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Αμαρουσίου»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας για τις ανάγκες δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Αμαρουσίου», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 22/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.             

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των τριάντα δύο  χιλιάδων και οκτακοσίων δώδεκα ευρώ (32.812,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (40.686,88 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 4η του μηνός Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΔΞΨΩΨ9-ΒΓΛ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 75ΡΝΩΨ9-ΘΚΣ

 

Επισυνάπτονται  παραρτήματα.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο