Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Αρδευτικών Συστημάτων Πρασίνου»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Αρδευτικών Συστημάτων Πρασίνου», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων σαράντα πέντε ευρώ (40.045,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (49.655,80 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 13η  Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :       ΨΨΩΨΩΨ9-6ΒΙ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:   ΨΨΓ9ΩΨ9-4ΕΗ

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο