Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 05/2021 μελέτη του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων της διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 59.786,00 € επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 74.134,64 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 5η του μηνός Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : Ω0ΙΕΩΨ9-6ΞΘ

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 21PROC008316180

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 6ΞΕΝΩΨ9-Α4Υ

 

Παραρτήματα 

Παράρτημα Β(Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς)
Παράρτημα Γ(Υπόδειγμα Φακέλου)
Παράρτημα Δ(ΤΕΥΔ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο