Προκήρυξη με κλειστή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει την με κλειστή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 77.233,73€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 94852.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 29-12-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 11-01-2021, ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00π.μ από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη και το ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή).

Σχετικά Αρχεία

Όροι Διακήρυξης

Μελέτη

ΤΕΥΔ

Μετάβαση στο περιεχόμενο