Προκήρυξη Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΔ 99/2017 ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΔ 99/2017 ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 443.222,75€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 94807.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 04-01-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 11-01-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη και το ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή).

Σχετικά Αρχεία

Όροι Διακήρυξης

Μελέτη

ΤΕΥΔ

Μετάβαση στο περιεχόμενο