Προκήρυξη ανοικτού κάτω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο : «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο : «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της υπηρεσίας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 6/2017 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού των  130.000,00€ (άνευ ΦΠΑ).

Η δαπάνη για την ασφάλιση των ανωτέρω, έχει  προϋπολογιστεί  σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό στο ποσό των 119.690,00 €. Η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. .

Επιπλέον,  στη μελέτη έχει ληφθεί υπόψη το δικαίωμα της Προαίρεσης όπως αυτό αναφέρεται αναλυτικά στον ΠΙΝΑΚΑ 3 στην ενότητα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού  – Ενδεικτικού Τιμολογίου, λόγω του ότι:

I. O Δήμος Αμαρουσίου για το 2017 έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την αγορά τεσσάρων (4) λεωφορείων τύπου midi ο οποίος είναι σε διαδικασία αξιολόγησης.

II. Ο Δήμος Αμαρουσίου μέσω του πλαισίου του Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του θεματικού στόχου 6 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχει υποβάλει πρόταση προς έγκριση για την προμήθεια  δύο οχημάτων.

III. Επίσης,  προβλέπεται  κατ’ εκτίμηση ως μέση τιμή το ποσό των 750,00 €, στην περίπτωση κτήσης οχημάτων που θα περιέλθουν στο Δήμο Αμαρουσίου μέσω Δωρεάς.

Το δικαίωμα προαίρεσης συνολικά για τα ανωτέρω ανέρχεται σε 10.310,00€.

Σημειωτέον ότι, ο Δήμος Αμαρουσίου έχει προβεί στην διαδικασία απόσυρσης οχημάτων, η οποία είναι σε εξέλιξη. Λόγω του ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας της  απόσυρσης, σε περίπτωση που αυτή ολοκληρωθεί, είτε  πριν την υπογραφή της σύμβασης και την καταβολή των ασφαλίστρων α΄ εξαμήνου, είτε πριν την ανανέωση των ασφαλίστρων του δευτέρου εξαμήνου, τα συγκεκριμένα ασφάλιστρα των αποσυρμένων οχημάτων δεν θα εκδοθούν με  αντίστοιχη  μείωση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 44813) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 22η Αυγούστου 2017 Ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Δευτέρα 28 Αυγουστου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου: 6ΓΙΓΩΨ9-ΚΚΦ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: Ω7ΠΜΩΨ9-ΘΙΡ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο