Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (80.550,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού  ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (99.882,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 30η  Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών η 24η Ιουλίου 2019), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :         6ΘΚ1ΩΨ9-ΞΕ9

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:     Ψ0Ω9ΩΨ9-ΔΗΤ

 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο