Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια – επισκευή – συντήρηση ελαστικών, αεροθαλάμων και ζαντών»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της προμήθειας και της υπηρεσίας, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα προκύψει από το άθροισμα των ΟΜΑΔΩΝ Α, Β, Γ και Δ, , που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 4Α/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με τίτλο «Προμήθεια – επισκευή – συντήρηση ελαστικών, αεροθαλάμων και ζαντών», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (96.774,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εκατον δεκαενέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (119.999,76 €).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 45128) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η  8η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευη και ώρα 17.00.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΞΙΤΩΨ9-Ζ4Ξ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΗΙΗΩΨ9-ΚΔ5

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο