Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗΣ»

Print Friendly, PDF & Email

 

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗΣ», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εκατό εξήντα ενός χιλιάδων (161.000,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εκατό ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (199.640,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 20η  Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :         6ΤΙΡΩΨ9-ΘΨΥ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:     6ΝΞΦΩΨ9-ΛΔΔ

 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο