Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και των Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών  υγιεινής και καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και των Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.), συνολικού προϋπολογισμού 260.875,88 €  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.),  με κριτήριο ανάθεσης:

  • την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την κάθε υποομάδα των προς προμήθεια ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Α,
  • την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της  ΟΜΑΔΑΣ Β  και
  • την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ  Γ,

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/2018 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

 

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 62706) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 27η Σεπτεμβρίου 2018 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : Ω119ΩΨ9-5ΜΘ

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 18PROC003633750

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 69Δ9ΩΨ9-ΑΔΞ

ΑΔΑΜ Περιληπτικής Διακήρυξης: 18PROC003633866

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο