Προκήρυξη ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο : «Υπηρεσίες Φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου»

Print Friendly, PDF & Email
Προκήρυξη ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο : «Υπηρεσίες Φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της υπηρεσίας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 10/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού των  369.996,56€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 44184) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 29η Αυγούστου 2017 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 7Φ5ΣΩΨ9-Ν6Ζ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: Ω13ΔΩΨ9-1ΝΦ

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο