Προκήρυξη ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) – Συμφωνία Πλαίσιο – ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) – Συμφωνία Πλαίσιο – ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».

Κριτήριο ανάθεσης της Συμφωνίας – Πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής θα εφαρμοστεί, για κάθε τμήμα της συμφωνίας – πλαίσιο, στην τελική τιμή προσφοράς που θα προκύψει από την εφαρμογή των προσφερόμενων ποσοστών έκπτωσης, τα οποία θα δίνονται σε ακέραιο αριθμό επί τοις εκατό (%), στις αντίστοιχες προϋπολογισθείσες τιμές της υπ΄ αριθμόν 11/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των εν λόγω υπηρεσιών, περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 11/2017 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης η οποία είναι ενσωματωμένη στην διακήρυξη.

Το συνολικό ποσό καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβατικού αντικειμένου, η οποία ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον ένα (1) έτος,  ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτών (3.449.983,80 €), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του Φ.Π.Α. 24%, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αμαρουσίου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 51016) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 08η του μηνός Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννιά (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η παρούσα Προκήρυξη υποβλήθηκε για δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 22α Δεκεμβρίου 2017 µε επίσημη ονομασία: GR-Μαρούσι: Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων και µε Αριθμό No_Doc_Ext : 2017-182827.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : Ω40ΣΩΨ9-5ΚΓ

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 17PROC002494545

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: 7ΙΔΘΩΨ9-Θ6Π

ΑΔΑΜ Περιληπτικής Διακήρυξης : 17PROC002494647

 

Επισυνάπτονται και παραρτήματα .

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο