Προκήρυξη ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της  προμήθειας που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 9/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των  74.773,61 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια προϊόντων περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 9/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 107827) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 19η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών , την Παρασκευή 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, απαιτούμενα δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π. παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο το Tμήμα  Προμηθειών.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής  για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της εκτιμώμενης αξίας (μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης), μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..

Για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 60.301,30 € χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι  1.206,03 €.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΨΒ4ΠΩΨ9-4ΨΖ

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 21PROC008382940

ΑΔΑ Προκήρυξης Δημάρχου: Ω1ΘΜΩΨ9-85Π

ΑΔΑΜ Προκήρυξης Δημάρχου: 21PROC008383026

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισυνάπτονται και παραρτήματα σε WORD.

Παράρτημα Β

Παράρτημα Γ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο