Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»

Print Friendly, PDF & Email
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας όπως αυτή αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 55/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Συντήρησης Κτιρίων και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (233.000,00€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (288.920,00€).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 149328) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 31η του μηνός Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.  Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Επισυνάπτονται αρχεία.

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

1) ΜΕΛΕΤΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΥΟΜΕΝOY ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ_2

7 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΕΕΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ (ΚΗΜΔΗΣ)

8 – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ (6Ω9ΚΩΨ9-ΥΓΨ)

10 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε.Ε. ENOTICES (ΚΗΜΔΗΣ)

espd-request-v2

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο