Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών φορτιστών οχημάτων, σύστηματος /πλατφόρμας διαχείρισης /παρακολούθησης των ηλεκτρικών οχημάτων και των φορτιστών για την πράξη «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήματα-Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Αμαρουσίου» (σύμφωνα με την Α.Π. 10128/2021 απόφαση για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης).  

Print Friendly, PDF & Email
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών φορτιστών οχημάτων, σύστηματος /πλατφόρμας διαχείρισης /παρακολούθησης των ηλεκτρικών οχημάτων και των φορτιστών για την πράξη «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήματα-Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Αμαρουσίου» (σύμφωνα με την Α.Π. 10128/2021 απόφαση για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης).  
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, στο σύνολο της προμήθειας όπως αυτή αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 06/2022 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εκατόν ενενήντα χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (190.193,32€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών(235.839,72€).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 163841) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 18η του μηνός Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.  Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Επισυνάπτονται αρχεία.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ 16062022 ΤΕΛΙΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ (ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (99Σ9ΩΨ9-408)

espd-request-v2

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

13/07/2022

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο