Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια–επισκευή-συντήρηση ελαστικών , αεροθαλάμων και ζαντών»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας και της υπηρεσίας, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα προκύψει από το άθροισμα των τιμών  των ΟΜΑΔΩΝ Α, Β, Γ και Δ, , που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 17/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των διακοσίων δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ (213.967,00  €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων δεκαεννέα ευρώ και οκτώ λεπτών (265.319,08  €).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 103727) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι την 5η του μηνός Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ.  Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :       Ψ4Ψ2ΩΨ9 – 3Ρ3

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:   ΨΡΛΠΩΨ9 – 7ΦΓ

Σχετικά Αρχεία

Μελέτη

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο