Προκήρυξη ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών και δαπέδων ασφάλειας για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμαρουσίου χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), τόσο για το σύνολο της προμήθειας, όσο και για κάθε ομάδα αυτής χωριστά όπως περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 29/2020 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών και δαπέδων ασφάλειας για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμαρουσίου χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (297.936,59 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ενός ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (369.441,37 €).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 96435) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι την 5η του μηνός Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.  Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου :      ΩΖΛΛΩΨ9-Ι10

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:   6ΧΥΦΩΨ9-1ΙΡ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2

Διευκρινήσεις 23/12/2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο