Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ”

Print Friendly, PDF & Email
Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»  εκτιμώμενου προϋπολογισμού 179.998,78€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 186058.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 25-01-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 28-01-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Σχετικά Αρχεία
11/02/2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο