Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ”

Print Friendly, PDF & Email
Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 399.996,72€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 185972.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 24-01-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 27-01-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Σχετικά Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο