Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.202.946,39€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 186794.

 

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 13-04-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 18-04-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

 

Σχετικά Αρχεία:

Τεύχη Δημοπράτησης

Όροι Διακήρυξης

Περιληπτική Διακήρυξη

 

*Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι αναρτημένα Σχέδια, Τεύχη Υπολογισμών και Παραρτήματα της Μελέτης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο