Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Μελέτη μέτρων ασφάλισης κεντρικών οδών»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Μελέτη μέτρων ασφάλισης κεντρικών οδών» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92818.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 16-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 20-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη και το ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή).

Σχετικά Αρχεία 

ΤΕΥΔ

Μελέτη

Όροι Διακήρυξης

Μετάβαση στο περιεχόμενο