Προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Διεθνή) για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αμαρουσίου καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτηριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

 

Προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Διεθνή) για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, του οχήματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (Β.Σ.Σ.)  του Ν.Π.Δ.Δ.   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.), καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτηριακών εγκαταστάσεων του Δήμου, του Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. και της Β’/θμιας Σχολικής Επιτροπής,  συνολικού προϋπολογισμού 1.422.313,22 €  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.),  με κριτήρια ανάθεσης:

για τα είδη της ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1 ,  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1,  με τη συμπλήρωση τιμολογίου προσφοράς για κάθε είδος στο σύνολο αυτής   και

για τα είδη των ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ Α2, Α3, Α4 και Α5 της ΟΜΑΔΑΣ Α, των ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ Β1 και Β2 της ΟΜΑΔΑΣ Β καθώς και για την ΟΜΑΔΑ Γ ,  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί της εκατό (%)), υπολογιζόμενης στη συνέχεια για έκαστο είδος, στην εκάστοτε εβδομαδιαία διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή του Νομού Αττικής, η οποία εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό (%) μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

 

Τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια προϊόντων περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 7 / 2017 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 45727) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 13η Νοεμβρίου 2017 Ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 17η Νοεμβρίου 2017  και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, απαιτούμενα δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π. παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο το Tμήμα  Προμηθειών.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας και του δικαιώματος προαίρεσης, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΡΔΙΩΨ9-94Χ

ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξης Δημάρχου : 17PROC002042733

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΞΛ4ΩΨ9-ΟΣΟ

ΚΗΜΔΗΣ Περιληπτικής Διακήρυξης: 17PROC002042832

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισυνάπτονται και παραρτήματα 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο