Περίληψη διακήρυξης για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου προκηρύσσει ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ, ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ), σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α/1981) «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου και την μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ), για χρονικό διάστημα δύο ετών.

Η διακήρυξη ΑΔΑ: ΨΟΗ8ΩΨ9-ΙΥΤ

Σχετικά Αρχεία

Περιληπτική Διακήρυξη

Όροι Διακήρυξης

Μελέτη

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο