Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και οργάνωσης εκδηλώσεων Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Δημοτικής Πινακοθήκης

Print Friendly, PDF & Email

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (η χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και οργάνωσης εκδηλώσεων Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Δημοτικής Πινακοθήκης» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως ισχύει.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων (59.600,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού Ευρώ εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων (73.904,00€).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της έδρας της Επιχείρησης, οδός Βασ. Σοφίας αριθ. 85 (1ος όροφος-Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού) στις 23-08-2021 ημέρα Δευτέρα από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Προέδρου: 21PROC009070449
ΑΔΑ Διακήρυξης Διαγωνισμού: 6ΨΑΔ465ΤΒΞ-ΝΞΧ
ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΙΟ7465ΤΒΞ-ΡΛΧ
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ΕΕΕΣ: Μορφή PDF, Μορφή XML
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (docx)

Μετάβαση στο περιεχόμενο