Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στον Δήμο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτός  δημόσιος ηλεκτρονικός  διαγωνισμός  κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στον Δήμο Αμαρουσίου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 50/2022 μελέτη της Δ/νσης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των  74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Με την με υπ. αριθμ. 240.3.1/2022 (ΑΔΑ:9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) απόφαση του Πράσινου Ταμείου  εντάχθηκε η εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Αμαρουσίου συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022».

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 178951) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 9η του μηνός Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου  2023  και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Tμήμα  Προμηθειών.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.maroussi.gr.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..

Για το σύνολο όλων των ομάδων  του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 60.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι  1.200,00 €.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και δύναται να παραταθεί πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες , από την υπογραφή της. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου κατά την παραπάνω  διάρκεια , ο Δήμος δύναται να επεκτείνει την χρονική διάρκεια της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του 50% του αρχικού συμβατικού χρόνου, μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από λήξη της διάρκειας, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα  χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου :22 PROC011833134

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης : 96Γ3ΩΨ9-ΗΘ8

Επισυνάπτονται παραρτήματα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο