Παροχή υπηρεσιών σωματομετρικών μετρήσεων και δημιουργίας αθλητικού – ψυχολογικού προφίλ για τα παιδιά που συμμετέχουν στο αθλητικό camp της Επιχείρησης

Print Friendly, PDF & Email

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (η χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών σωματομετρικών μετρήσεων και δημιουργίας αθλητικού – ψυχολογικού προφίλ για τα παιδιά που συμμετέχουν στο αθλητικό camp της Επιχείρησης» και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00 €)  πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού Ευρώ εβδομήντα τεσσάρων  χιλιάδων τετρακοσίων (74.400,00€)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 07-07-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Προέδρου :       6ΙΘ1465ΤΒΞ-Ω2Σ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:   9Ψ1Π465ΤΒΞ-406

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο