ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ”

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής στο σύνολο των υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) επί πλέον ΦΠΑ 24%

ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 156890) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 16.00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ..

espd-request-v2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΗΧΟΣ-ΦΩΣ 2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

23/03/2022

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο