ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ”

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής στο σύνολο των υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00€) επί πλέον ΦΠΑ 24%

ήτοι συνολικού ποσού εκατόν έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (111.600,00€).

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 183782) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 16.00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Επισυνάπτονται αρχεία :

ΑΔΑ Περίληψης Διακήρυξης :  ΩΖΤ2465ΤΒΞ-ΥΞ9

ΑΔΑ Όρων Διακήρυξης :9ΝΟΥ465ΤΒΞ-Ο3Σ

ΑΔΑΜ Όρων Διακήρυξης : 23PROC012272744

Μετάβαση στο περιεχόμενο