Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση πολιτιστικών – αθλητικών – εκπαιδευτικών – ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (CAMP)

Print Friendly, PDF & Email

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (η χαμηλότερη τιμή) για μία (1) ή/και για τις δύο (2) επιμέρους ομάδες υπηρεσιών του διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση πολιτιστικών – αθλητικών – εκπαιδευτικών – ψυχαγωγικών  δραστηριοτήτων  (CAMP, συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ και ογδόντα λεπτών (€ 74.238,80) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 35/2020 τεχνική μελέτη της Επιχείρησης (Παράρτημα Α’).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της έδρας της Επιχείρησης, οδός Βασ. Σοφίας αριθ. 9 & Δημ. Μόσχα (2ος όροφος), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, μετά το πέρας δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο πρόγραμμα «Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.», ήτοι την 07-07-2020 ημέρα Τρίτη από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 10:30 π.μ. (καταληκτική ημέρα και ώρα λήξης συλλογής προσφορών), εκτός και αν η υποβολή των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά το πέρας της ώρας αυτής.

Εάν ο διαγωνισμός δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα.

Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Προσφορές με τηλεομοιοτυπία (Fax) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές, εν όψει διασφάλισης συνθηκών ισότιμου συναγωνισμού (αποφυγή διαρροής πληροφοριών). Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Για πληροφορίες ως προς τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της αναλυτικής διακήρυξης, με τα συνοδευτικά παραρτήματα αυτής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Επιχείρησης καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:30 π.μ. έως 16:00 μ.μ. (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 – 8056314-315 & 213-2038200-203).

Όροι διακήρυξης :            ΑΔΑ : ΨΖΤΘ465ΤΒΞ-ΤΕ9

ΚΗΜΔΗΣ : 20PROC006933716

Περίληψη διακήρυξης :     ΑΔΑ : ΨΑΥΣ465ΤΒΞ-ΙΘΞ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο