Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης Καλοκαιρινού Φεστιβάλ

Print Friendly, PDF & Email

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (η χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης Καλοκαιρινού Φεστιβάλ» και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00 €)  πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού Ευρώ εβδομήντα τεσσάρων  χιλιάδων τετρακοσίων (74.400,00€)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), 10-08-2020 ημέρα Δευτέρα στις 10:30 π.μ (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Επισυνάπτονται υποδείγματα.

ΑΔΑ Διακήρυξης Προέδρου :     ΨΨ34465ΤΒΞ-ΦΥΒ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:   ΨΛΞΝ465ΤΒΞ-ΝΓΖ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο