Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email
Περιληπτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Δήμου Αμαρουσίου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της υπηρεσίας, που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 1./17.01.2019 μελέτης της Δ/νσης Αθλητισμού & Πολιτισμού.
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές εργασιών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 1/17.1.2019 Μελέτη της Δ/νσης Αθλητισμού & Πολιτισμού.
 

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων ογδόντα πέντε ευρώ (40.085,00€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (49.705,40€), η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την  12η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : ΨΟΔΜΩΨ9-7Ι8

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης: ΩΟΡΠΩΨ9-ΕΡ7

Επισυνάπτονται και παραρτήματα.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο