Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων  Δήμου Αμαρουσίου», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 6/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί έναντι του ποσού των σαράντα χιλιάδων ογδόντα πέντε ευρώ (40.085.00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα εννιά χιλιάδων επτακοσίων πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (49.705,40 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την  06η  του μηνός Αυγούστου 2020  ημέρα   Πέμπτη   και ώρα  10:30 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί μέχρι τη  καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, με ευθύνη των προσφερόντων.

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης.

Επιπροσθέτως, η διακήρυξη και η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.maroussi.gr, από όπου οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητούμενα είδη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, με δυνατότητα επιμήκυνσης της χρονικής διάρκειας.

Όλα τα δικαιολογητικά θα είναι  γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας τα οποία μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες:

Για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, θέματα δικαιολογητικών, κλπ: Τμ. Προμηθειών, Aρμόδιος υπάλληλος: Τσουτσουλιανίδη Ιωάννα τηλ: 213.2038.093, email: itsoutsoulianidi@maroussi.gr, φαξ:2132038504

Για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές των ειδών, κλπ: Τμήμα Πολιτιστικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων, Aρμόδιος υπάλληλος: Σιόγκα Αικατερίνη τηλ.: 213.2038.277, email: ksiogka@maroussi.gr

(Κωδικός NUTS: EL 301)

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΥΒΔΩΨ9-ΚΣΓ

ΑΔΑΜ Διακήρυξης Δημάρχου : 20PROC007058371

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης:  ΩΞ5ΓΩΨ9-23Η

Επισυνάπτονται υποδείγματα

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο