Ορισμός ημερομηνίας και ώρας διεξαγωγής της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Αμαρουσίου για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών (Ληξιαρχείο).

Print Friendly, PDF & Email

Έχοντας υπόψη:

  • Την παρ. 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 270/1981.
  • Την με αριθμ.71/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω μίσθωση
  • Την με αριθμ. 174/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Κατάρτισης όρων δημόσιας μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών (Ληξιαρχείο) του Δήμου Αμαρουσίου στην Πολεοδομική Ενότητα Αγ. Αναργύρων».
  • Το με αριθμ.πρωτ.42823/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης – Καταλληλότητας

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Την ιδιοκτήτρια του ανωτέρω ακινήτου Μαρία Ασλανίδη, που εκδήλωσε ενδιαφέρον για την μίσθωση από τον Δήμο Αμαρουσίου του ακινήτου στη Διεύθυνση Γαρδέλη 7, Μαρούσι, το οποίο σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 42823/27-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης – Καταλληλότητας κρίθηκε ότι είναι κατάλληλο για το σκοπό που το προορίζει ο Δήμος, να παραστεί στη φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίστηκαν με την αριθμ. 174/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 2η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.00, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών.

Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε για να συμμετάσχετε στην προφορική μειοδοτική δημοπρασία, ο Δήμος μπορεί να αξιώσει αποζημίωση από εσάς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.

                                              Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

                                               Σπυρίδων Σταθούλης

Ορισμός ημερομηνίας και ώρας διεξαγωγής της δημοπρασίας για τη
μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Αμαρουσίου για τη στέγαση Διοικητικών
Υπηρεσιών (Ληξιαρχείο).

Μετάβαση στο περιεχόμενο