Καθαρισμός και αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς ανάθεση εργασιών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 2/2020 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (59.993,00€) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (74.391,32€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 12η του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ(καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί από τον Δήμο (υπηρεσία πρωτοκόλλου) μέχρι τη καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, με ευθύνη των προσφερόντων.

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης.

Επιπροσθέτως, η διακήρυξη και η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.maroussi.gr, από όπου οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η εκτέλεση των εργασιών θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης κατά το ήμισυ του αρχικού συμβατικού χρόνου, κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση, καθώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού.

Όλα τα δικαιολογητικά θα είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας τα οποία μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες:

Για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, θέματα δικαιολογητικών, κλπ: Τμ. Προμηθειών, Aρμόδιος υπάλληλος: Κοτρώτσιου Στέλλα τηλ: 213.2038.096, email: skotrotsiou@maroussi.gr, φαξ:2132038504

Για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές των ειδών, κλπ: Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Αρμόδια υπάλληλος: Κουτραφούρη Φωτεινή, τηλ.: 210.8023729, email:synergeia@maroussi.gr

(Κωδικός NUTS: EL 301)

Επισυνάπτονται υποδείγματα

ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 6ΨΡ0ΩΨ9-ΤΗΙ

ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 9ΟΛΔΩΨ9-ΑΛΚ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο