Καθαρισμός και αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με το Π. Δ. 28/1980 ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» για το έργο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, προϋπολογισμού € 70.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Οι εν λόγω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την με αριθ. 1/16 Μελέτη του τμήματος Ειδικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αμαρουσίου (ενσωματωμένη στην αναλυτική διακήρυξη) , και σύμφωνα με  τις  διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Η δαπάνη της  έχει προϋπολογισθεί  μέχρι του ποσού  των € 70.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου  (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα) την 25η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης 11:00 π.μ.

 

 

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 6ΚΥΧΩΨ9-Π1Ζ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης : Ω63ΑΩΨ9-ΔΒΣ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο