Καθαρισμός και αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός και αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.   

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς ανάθεση εργασιών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 1/2019 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.       

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (59.825,00 €) επί πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα τριών ευρώ (74.183,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 10η  του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί από τον Δήμο (υπηρεσία πρωτοκόλλου) μέχρι τη  καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, με ευθύνη των προσφερόντων.

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης.

Επιπροσθέτως, η διακήρυξη και η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.maroussi.gr, από όπου οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές για την κάθε εργασία και συνολικά για όλες τις εργασίες της διακήρυξης.

Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα ξεκινήσει από την υπογραφή της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί στις 31-10-2019 (λήξη της αντιπυρικής περιόδου).

Όλα τα δικαιολογητικά θα είναι  γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας τα οποία μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες:

Για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, θέματα δικαιολογητικών, κλπ: Τμ. Προμηθειών, Aρμόδιος υπάλληλος: Κοτρώτσιου Στεργιανή τηλ: 213.2038.096, email: skotrotsiou@maroussi.gr, φαξ:2132038504

Για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές των ειδών, κλπ: Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Aρμόδιοι υπάλληλοι: Κουτραφούρη Φωτεινή, Ζαβολέα Χριστίνα, τηλ.: 210.8050606, 210.8023729, email: synergeia@maroussi.gr

(Κωδικός NUTS: EL301)

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου: 66ΝΩΩΨ9-619

ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξης Δημάρχου: 19PROC004690115

ΑΔΑ Προκήρυξης Δημάρχου: 63ΓΗΩΨ9-0ΒΒ

 

Επισυνάπτονται παραρτήματα

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο