Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων τετραγωνικών μέτρων ακινήτων στους Δήμους, η 31η Αυγούστου 2020

Print Friendly, PDF & Email

Σχετική εγκύκλιος που εξεδόθη από το Υπουργείο Εσωτερικών, ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία την 31η Αυγούστου 2020 για τις αρχικές ή διορθωτικές δηλώσεις τετραγωνικών μέτρων ηλεκτροδοτούμενων αλλά και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στους Δήμους.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αρ. 243 του υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων και οδηγίες εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την δήλωση-διόρθωση επιφάνειας ακινήτων στους ΟΤΑ α’ βαθμού» διευκρινίζεται πως:

Ως γνωστόν παρέχεται η δυνατότητα στους υπόχρεους υποβολής δήλωσης στοιχείων του ακινήτου, είτε αρχικής ή διορθωτικής , που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των οφειλόμενων δημοτικών τελών και φόρων να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες ,στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει κάθε δημοτικό έσοδο, δηλώσεις και να απαλλαγούν από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία αναδρομικά τέλη και πρόστιμα, επιβαρυνόμενοι, εν προκειμένω, μόνο με τα οφειλόμενα τέλη και φόρους που θα προκύψουν από τον αναδρομικό υπολογισμό τους με χρονική αφετηρία την 11-2020.

Μέσω της ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης  (tetragonika.govapp.gr), η οποία έχει ενεργοποιηθεί και τεθεί στη διάθεση του κοινού, οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλλουν προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού τις αρχικές ή διορθωτικές δηλώσεις που αφορούν ηλεκτροδοτούμενα αλλά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια αυτών έως τις 31-8-2020, μετά και την παράταση της εν λόγω προθεσμίας που πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 375 παρ. 2 του ν. 4700/2020.

Σημειώνεται ότι μετά την πάροδο της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας παύουν να ισχύουν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις περί απαλλαγής από τα πρόστιμα λόγω μη υποβολής δήλωσης όπως και των πριν την 1-1-2020 οφειλόμενων ποσών από μη βεβαιωθέντα τέλη και φόρους. Ειδικά για τους υπόχρεους που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις περί αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαίρετων κατασκευών χρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 παρ. 1 του ν. 4495/2017, η προθεσμία υποβολής δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι ίδια με την προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 102 παρ. 1 του ν. 4495/2017, όπως κάθε φορά ισχύει.

Επισημαίνεται τέλος ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει ενεργοποιηθεί προς  διευκόλυνση των πολιτών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης των οικονομικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ βαθμού δεν συνιστά, κατά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τον αποκλειστικό τρόπο υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων, ωστόσο είναι αυτονόητο πως θα πρέπει να ενθαρρύνεται ισχυρά έναντι της επιλογής της έντυπης δήλωσης, ιδιαίτερα υπό το φως της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης. Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η υποβολή οποιωνδήποτε συμπληρωματικών, της δήλωσης μεταβολής, στοιχείων, δικαιολογητικών ή τεκμηρίων και ως εκ τούτου η προσκόμιση των τελευταίων δεν συνιστά κατ’ αρχήν νόμιμη υποχρέωση του δηλούντος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο