Η επίσημη απάντηση του Δήμου Αμαρουσίου στο Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις πεζογέφυρες

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου με έγγραφο που απέστειλε την 1/2/2013 στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην αρμόδια Γεν. Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοποθετήθηκε επίσημα στα ερωτήματα που έθεσαν με ερώτηση τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις πεζογέφυρες που κατασκευάστηκαν στο Δήμο Αμαρουσίου.


Στην τοποθέτηση αναφέρονται αναλυτικά αφενός οι λόγοι που υπαγόρευσαν στη Διοίκηση του Δήμου να προχωρήσει στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αφετέρου δίνονται ξεκάθαρες απαντήσεις που αφορούν στις διαδικασίες ανάθεσης και κατασκευής αλλά και στο κόστος των δύο πεζογέφυρων.
Στο έγγραφο του Δήμου Αμαρουσίου προς το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ως εξής: 

«Προς: 


Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης
Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών
Τμήμα Γενικών Υποθέσεων 


 Υπόψη:


 κ. Μ. Φωτοπούλου


 Φαξ:


 213 1361155


 


Θέμα: Κατασκευή πεζογέφυρων στο Δήμο Αμαρουσίου.
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3757/29.1.2013 έγγραφό σας και η συνημμένη σε αυτό υπ’ αριθμ. 6345/25.1.2013 ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Ειρήνης Δούρου, Σοφίας Σακοράφα, Γιώργου Σταθάκη και Δημήτρη Στρατούλη.


Επί των αναφερομένων στην ως άνω σχετική ερώτηση των κ.κ. Βουλευτών, σας γνωρίζουμε τα εξής:


Η Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου, λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν της τα από ετών πάγια αιτήματα των κατοίκων του Ανατολικού Αμαρουσίου για τη σύνδεση της περιοχής τους με το διοικητικό κέντρο του Δήμου, κυρίως δε την επιτακτική ανάγκη για μείωση – εάν όχι εξάλειψη – των δεκάδων παρασύρσεων πεζών που έχουν συμβεί επί της Λεωφ. Κηφισίας στα διοικητικά όρια του Δήμου, αποφάσισε, το έτος 2008, την κατασκευή δύο υπέργειων πεζοδιαβάσεων (πεζογεφυρών), μίας στη συμβολή της Λεωφ. Κηφισίας με την οδ. Δημητρίου Γούναρη και μίας στη συμβολή της Λεωφ. Κηφισίας με την οδό Αναβρύτων.


Προς το σκοπό αυτό και με γνώμονα την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, μετά την εξασφάλιση χρηματοδότησης για το έργο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με την υπ’ αριθμ. 237/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η υπαγωγή του εν λόγω έργου στην περ. γ’ του άρθρ. 4 § 2 του Ν.1418/1984 και η επιλογή αναδόχου μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών εταιρειών, καθώς συνέτρεχαν λόγοι επείγουσας ανάγκης, οι οποίοι καθιστούσαν αναγκαία την άμεση εκτέλεση του έργου.


Χαρακτηριστικό είναι το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1016/49/34-Β’/14.10.2009 έγγραφο της Τροχαίας Κηφισιάς για τον αριθμό των ατυχημάτων που είχαν συμβεί επί της Λεωφ. Κηφισίας στο ύψος από την είσοδο του Δήμου Αμαρουσίου έως την έξοδο (περιοχή «Κανατάδικα»), σύμφωνα με το οποίο οι παρασύρσεις πεζών στην ως άνω περιοχή κατασκευής των πεζογεφυρών, την τελευταία τετραετία, ανέρχονταν σε 11, εκ των οποίων οι τρεις θανατηφόρες.


Η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάθεση της κατασκευής των ως άνω πεζογέφυρων ήταν σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο νόμο περί δημοσίων έργων, προεχόντως δε εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον και το αίτημα για μείωση των ατυχημάτων.


Παράλληλα, οι σχετικές αποφάσεις των οργάνων του Δήμου Αμαρουσίου (συγκεκριμένα της Δημαρχιακής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου) εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής, η δε σύμβαση κατασκευής κρίθηκε νόμιμη από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας (υπ’ αριθμ. 226/2009 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), ενώ προσπάθειες μεμονωμένων κατοίκων να σταματήσουν την προσπάθεια της Διοίκησης απερρίφθησαν από τα αρμόδια δικαστήρια (σχετικές οι υπ’ αριθμ. 250/2010 & 127/2011 αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ).


Σήμερα, οι δύο πεζογέφυρες έχουν παραδοθεί στους κατοίκους και επισκέπτες του Αμαρουσίου, οι οποίοι με ασφάλεια πλέον μετακινούνται από το ανατολικό Μαρούσι στο ιστορικό κέντρο.


Περαιτέρω, τα αναφερόμενα περί δήθεν διασπάθισης δημοσίου χρήματος και διαβλητών διαδικασιών προσβάλλουν βάναυσα και απαξιώνουν όχι μόνο τις προσπάθειες του Δήμου Αμαρουσίου να εξασφαλίσει στους πολίτες του μία ασφαλέστερη διαβίωση, αλλά και το ίδιο το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη ζωή και σωματική υγεία.


Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι το κόστος του έργου, το οποίο συμπεριλάμβανε δύο πεζογέφυρες, προϋπολογίστηκε από τις Υπηρεσίες του Δήμου βάσει των συγκεκριμένων τεχνικών χαρακτηριστικών (υλικά, μέγεθος εδράσεων κλπ.) και εγκρίθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αρμόδιο για τη χρηματοδότησή του. Είναι δε απολύτως αόριστη, έωλη και παντελώς αβάσιμη η αναφορά των κ.κ. Βουλευτών ότι δήθεν το τίμημα του συγκεκριμένου έργου ήταν κατά πολύ υψηλότερο από εκείνο που καταβάλλουν άλλοι δήμοι για παρεμφερή έργα, τη στιγμή κατά την οποία δεν παραθέτουν συγκεκριμένα συγκρίσιμα στοιχεία, και τούτο, προφανώς, για το λόγο ότι δεν υπάρχουν.


Τέλος, η σημερινή Διοίκηση του Δήμου, διαισθανόμενη τις ανάγκες της πόλης, προγραμματίζει και θα πετύχει την κατασκευή δύο ακόμη πεζογεφυρών, μίας στη Λ. Κηφισίας απέναντι από το 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο  και μίας στο ύψος της οδού Αγίου Κωνσταντίνου. Εξυπακούεται ότι, όπως και στις δύο πρώτες πεζογέφυρες, θα ακολουθηθεί, κατά τη διαδικασία δημοπράτησης, πιστά και απαρέγκλιτα ο νόμος, η οποία – διαδικασία – και θα τεθεί στον ελεγκτικό μηχανισμό των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών οργάνων.


Ενόψει των ανωτέρω, ζητούμε να σταθείτε συμπαραστάτες στις καθ’ όλα νόμιμες, διαφανείς και αδιάβλητες προσπάθειες του Δήμου Αμαρουσίου για μία ασφαλέστερη διαβίωση και να στηρίξετε το έργο κατασκευής πεζογεφυρών στο Δήμο μας – και σε όλα τα επικίνδυνα σημεία της Επικράτειας – για να σωθούν ανθρώπινες ζωές.


Ο Γενικός Γραμματέας


Δρ Μιχάλης Χρηστάκης»

Μετάβαση στο περιεχόμενο