Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Τρίμηνης Διάρκειας

Print Friendly, PDF & Email

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 183/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 51111/19543/27-07-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και την υπ΄ αριθ. 9/2015 (αρ.πρωτ. 000122/05-01-2015) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Σπυρίδωνα Σταθούλη ως αναπληρωτή Δημάρχου, ο Δήμος Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/τ.Α΄/2009). Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ143/τ.Α΄/2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ47/τ.Α΄/2015), και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 της από  26-08-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και του άρθρου 9 του Ν.4350/2015 (ΦΕΚ161/τ.Α΄/30-11-2015).  ως εξής:

1. Δέκα   (10) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ., να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοιγια εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα , τ.κ. 151 24 Μαρούσι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από 01-08-2016 μέχρι  03-08-2016 και ώρες  08:30 π.μ. έως 14:00μ.μ..

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

α) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών  ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ).

β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με τρίμηνη σύμβαση υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 & 6 του Π.Δ. 164/2004.

γ) Παράταση , ανανέωση ή μετατροπή της τρίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο