Προκήρυξη Ανοικτού Δημοσίου

Print Friendly, PDF & Email


Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπτυξη Συστήματος για κάλυψη των απαιτήσεων των κριτηρίων της Διαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 και η ενσωμάτωσή του στο Σύστημα Ποιότητας ISO 9001 :2000».

Η σύμβαση αφορά τη λήψη υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης και συναφείς υπηρεσίες CP C 865,866.
Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: 120.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

Προσφορές υποβάλλονται μέχρι την 21 η Νοεμβρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, οδός Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, ΤΚ 15124., στο Πρωτόκολλο, και θα ανοιχθούν στις 26 Νοεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ στο Δημαρχείο , στην ως άνω διεύθυνση.


Προκήρυξη |download _.pdf file 973 KB||


Παράρτημα I |download _.pdf file 227 KB||


Παράρτημα II |download _.pdf file 128 KB||

Ημερομηνία

30 Σεπ 2008
Περασμένη εκδήλωση!
QR Code
Μετάβαση στο περιεχόμενο