Προκήρυξη Ανοικτού Δημοσίου

Print Friendly, PDF & Email


Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για την περίοδο 2007-2010».

Η σύμβαση αφορά τη λήψη υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης και συναφείς υπηρεσίες CP C 865,866.

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: 120.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

Προσφορές υποβάλλονται μέχρι την 19 η Νοεμβρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, οδός Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, ΤΚ 15124., στο Πρωτόκολλο, και θα ανοιχθούν στις 20 Νοεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ στο Δημαρχείο , στην ως άνω διεύθυνση.


Προκήρυξη |download _.pdf file 926 KB|

Ημερομηνία

30 Σεπ 2008
Περασμένη εκδήλωση!
QR Code
Μετάβαση στο περιεχόμενο