ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και δόθηκαν περαιτέρω σχετικές οδηγίες.

Για την ενημέρωση και διευκόλυνσή σας, σας αναφέρουμε τα παρακάτω :

Η χώρα μας από το Φεβρουάριο του 2021 διαθέτει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων το οποίο ενέκριναν οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄/466/2021). Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αξιοποιεί τη δυναμική των Δημοσίων Συμβάσεων στην κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας μέσα στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τους τομείς αυτούς, αλλά και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την πρωτογενή παραγωγή προς αυτή την κατεύθυνση.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΠΔΣ θέτει σταδιακά σε όλες τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς ποσοτικούς στόχους για τη διενέργεια πράσινων δημοσίων συμβάσεων σε καθορισμένες κατηγορίες αγαθών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων με χρονικό ορίζοντα τα τρία έτη (2021-2023).

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM (2008) 400, pg. 4), ως Πράσινη Δημόσια Σύμβαση (ΠΔΣ, Green Public Procurement) ορίζεται η διαδικασία όπου οι αναθέτουσες αρχές επιδιώκουν να προμηθευτούν αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα, υπηρεσίες και δημόσια έργα με τις ίδιες βασικές λειτουργικότητες.

Στο πλαίσιο του ως άνω Σχεδίου Δράσης επιλέχθηκαν δεκαπέντε κατηγορίες προϊόντων / υπηρεσιών / δημοσίων έργων, οκτώ από τις οποίες είναι δεσμευτικής εφαρμογής.

Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν οι εξής κατηγορίες με δεσμευτική εφαρμογή:

 1. Χαρτί φωτοαντιγραφής και γραφής
 2. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οθόνες
 3. Εξοπλισμός απεικόνισης
 4. Εσωτερικός φωτισμός – λαμπτήρες LED
 5. Κλιματιστικά μηχανήματα
 6. Λιπαντικά (αναγεννημένα και βιοαποικοδομήσιμα)
 7. Μεταφορικά μέσα, δηλαδή οχήματα και υπηρεσίες μεταφοράς και
 8. Οδοφωτισμός και σηματοδότες κυκλοφορίας

και επιπλέον σε προαιρετικό επίπεδο (μη δεσμευτικής εφαρμογής):

 1. Έπιπλα
 2. Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας
 3. Προϊόντα και υπηρεσίες συντήρησης εξωτερικών δημόσιων χώρων
 4. Υποδομές διαχείρισης λυμάτων
 5. Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
 6. Σχεδιασμός οδοποιίας, κατασκευή και συντήρηση και
 7. Σχεδιασμός κτηρίων γραφείων, κατασκευή και διαχείριση

Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα οι ποσοτικοί στόχοι για την τριετία 2021 έως και 2023 για τις κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων δεσμευτικής και μη δεσμευτικής εφαρμογής, καθώς και οι υπεύθυνοι φορείς για την υλοποίησή τους. Οι ποσοτικοί στόχοι αναφέρονται στο σύνολο των δημοσίων συμβάσεων που θα προκηρύσσονται κατ’ έτος ανά κατηγορία και ανά φορέα υλοποίησης:

Για τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές  (Δήμος Αμαρουσίου) ορίζεται ως έναρξη των εθνικών στόχων η 1.1.2022.

Επισημαίνεται ότι κατά τη σύνταξη των μελετών θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ποσοστιαίους ποσοτικούς στόχους κατ’ έτος, για την υλοποίηση πράσινων δημόσιων συμβάσεων στις 8 προαναφερόμενες κατηγορίες δεσμευτικής εφαρμογής, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στον Πίνακα Β.2 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, καθώς και τους ποσοτικούς στόχους για τις 7 προαναφερόμενες κατηγορίες προαιρετικής εφαρμογής, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στον Πίνακα Β.3 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Στη πράξη:

Από την 01/01/2022, όταν το αντικείμενο μιας δημόσιας σύμβασης ανήκει στην κατηγορία των αγαθών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων δεσμευτικής εφαρμογής, τότε στις μελέτες-διακηρύξεις είναι υποχρεωτική η ενσωμάτωση των πράσινων κριτηρίων του ΕΣΔ, για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Αντίθετα, για τις κατηγορίες μη δεσμευτικής εφαρμογής, η ενσωμάτωση πράσινων κριτηρίων στις διακηρύξεις αποτελεί ισχυρή σύσταση.

Για τις κατηγορίες αγαθών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων που περιλαμβάνονται στο ΕΣΔ, μια σύμβαση μπορεί να χαρακτηριστεί πράσινη αν πληρούνται τα πράσινα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα 2 του ΕΣΔ. Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία η οποία δεν περιλαμβάνεται στο ΕΣΔ, μια σύμβαση μπορεί να χαρακτηριστεί πράσινη αν πληρούνται τουλάχιστον τα στοιχειώδη κριτήρια που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατηγορία αυτή, χωρίς ωστόσο να προσμετρούνται για τη επίτευξη των εθνικών στόχων.

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.4736/2020 (Α΄ 200), με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών στο περιβάλλον, από την 1η Φεβρουαρίου 2021 οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαγορεύεται να προμηθεύονται πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, όπως αυτά απαριθμούνται στο Μέρος Β’ του Παραρτήματος Ι του ως άνω νόμου, καθώς και προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη.

Για συνεχή και επικαιροποιημένη ενημέρωση για τα θέματα των Πράσινων Δημόσιων

Συμβάσεων (ΠΔΣ), λειτουργεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ο ακόλουθος σύνδεσμος: https://www.mindev.gov.gr/πράσινες-δημόσιες-συμβάσεις/.

H Δ/νση Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών  παρακαλείτε όπως αναρτήσει  στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου  τον ανωτέρω σύνδεσμο, με αναφορά στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΠΔΣ.

Mέσω της ιστοσελίδας παρέχονται επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και την πρόοδο υλοποίησης του, τα επιμορφωτικά σεμινάρια του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ στο αντικείμενο των πράσινων δημοσίων συμβάσεων, καθώς και για άλλες ενημερωτικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις. Επίσης παρέχεται βοήθεια και υποστήριξη με τη μορφή «helpdesk» και «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις» σε κάθε ενδιαφερόμενο και για κάθε είδος δημόσιας σύμβασης που ενσωματώνει πράσινα κριτήρια βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, με υπεύθυνους επικοινωνίας κατά περίπτωση και τομέα, δηλαδή για την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, τα δημόσια έργα, τον τομέα (προμηθειών) υγείας καθώς και τον τομέα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Σημειωτέον ότι έχει συσταθεί «Επιτροπή Διοίκησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης»  που έχει την ευθύνη για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής της.

Για το σκοπό αυτό, έχουν τεθεί ποσοτικοί Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (KPIs-Key Performance indicators) οι οποίοι θα ελέγχονται σε συνεχή βάση ενώ θα αναφέρονται σε ετήσια βάση (ήτοι κάθε 12 μήνες).

Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας και εφαρμογή των ανωτέρω στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.

Επισυνάπτονται παραρτήματα.

59217_Σ.19681_09-05-22_ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ_Τ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.-1280-26.02.2021

ΚΥΑ-14900-04.02.2021-ΦΕΚ-466-08.02.2021-τεύχος-Β-3-80

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο