ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 91074.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 17-07-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 22-07-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη, η Οικονομική Προσφορά του συστήματος και το ΤΕΥΔ.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο