Επιστολή Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη προς Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Α. Πετρόπουλο

Print Friendly, PDF & Email

Ζητεί διευκρινήσεις για το αν συμπεριλαμβάνονται ή όχι οι αιρετοί – συνταξιούχοι στις διατάξεις του Ν.4387/2016 για το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας

Αίτημα να διευκρινιστεί αν στις διατάξεις του νόμου του Ν.4387/2016 σχετικά με το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας συμπεριλαμβάνονται ή όχι,  οι αιρετοί – συνταξιούχοι κατέθεσε με επιστολή του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης προς  Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Α. Πετρόπουλο.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης επισημαίνει:

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι: «1. Στους εξ’ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή δραστηριότητα …..»

«2. Ειδικά, στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι της παρ. 1 αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεών τους κυρίων ή επικουρικών αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας ή των υπηρεσιών τους ή της δραστηριότητας τους.».

«3. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στα πρόσωπα της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3833/2010».

«6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εντεύθεν…. Ειδικά, για τα πρόσωπα που ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.3863/2010 και ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης του παρόντος….»

Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων και επειδή στην υπηρεσία μας έχουν αποσταλεί πολλά ερωτήματα από αιρετούς – συνταξιούχους οι οποίοι έχουν αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβουν αξίωμα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την οποία υπηρετούν, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ότι στην ανωτέρω ρύθμιση ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται και οι αιρετοί – συνταξιούχοι.

Μετάβαση στο περιεχόμενο